35. ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศต่อปี

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศต่อปี”

ใน พ.ศ. 2562/2563 ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมรวม 62,457.67 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเป็นการใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.50 รองลงคือ การรักษาระบบนิเวศ อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.35 3.26 และ 1.89 ตามลำดับ (กรมทรัพยากรน้ำ, 2563)

ความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล พ.ศ. 2562/2563

หมายเหตุ: ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศวิเคราะห์จากข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำ 2 ส่วน ดังนี้
1) แผนบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกฤดูฝน พ.ศ. 2562 ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน วันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2562
2) ความต้องการใช้น้ำเชิงพื้นที่รายตำบลช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (พื้นที่นอกเขตชลประทาน)
ที่มา: กรมทรัพยากรน้ำ (2563)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล